Διαφοροποιήσεις ΟΑΥ για προσωπικούς ιατρούς ενηλίκων και παιδιάτρους

Νέα δεδομένα για προσωπικούς ιατρούς και παιδίατρους.

Διαφοροποιήσεις και προσθήκες στις προτάσεις που στάλθηκαν στους προσωπικούς ιατρούς για ενήλικες και στους παιδιάτρους, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας.

Συγκεκριμένα ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας για τους προσωπικούς ιατρούς ανακοινώνει τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις/προσθήκες στις προτάσεις που τους στάλθηκαν στις 14/1/2019:

Οι κατά κεφαλήν αμοιβές για το 2019 θα ισχύσουν ως ελάχιστες κατά κεφαλήν αμοιβές μέχρι 31 Μαΐου 2022. 

Οι κατά κεφαλήν αμοιβές καθορίζονται ως οι ελάχιστες αμοιβές. Σε περίπτωση που παραμείνει αδιάθετο κονδύλι, οι εν λόγω αμοιβές θα μπορούν να αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω μέχρι 15%.

Η ημερομηνία έναρξης υπολογισμού της κατά κεφαλήν αμοιβής καθορίζεται ως η ημερομηνία που ο προσωπικός ιατρός αποδέχεται ηλεκτρονικά στο σύστημα τον δικαιούχο και όχι η ημερομηνία πρώτης επίσκεψης του δικαιούχου στον προσωπικό ιατρό για ταυτοποίηση.

Για τον πρώτο μήνα εφαρμογής του ΓεΣΥ (Ιούνιο 2019) ο Οργανισμός θα καταβάλει την κατά κεφαλήν αμοιβή που αφορά στην περίοδο 1/6/2019 – 15/6/2019, ώστε η πληρωμή για τις πρώτες 15 ημέρες του μήνα να καταβληθεί το αργότερο μέχρι τις 30/6/2019. Ακολούθως, η κατά κεφαλήν αμοιβή που αφορά στην περίοδο 16/6/2019 – 30/6/2019 θα καταβληθεί το αργότερο μέχρι τις 15/7/2019. Οι αμοιβές για το μήνα Ιούλιο 2019 και εντεύθεν θα καταβάλλονται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

Στις περιπτώσεις όπου χορηγείται εμβόλιο που δεν περιλαμβάνεται στο Εθνικό Εμβολιαστικό Σχήμα, ο προσωπικός ιατρός θα χρεώνει κατά την κρίση του όπως γίνεται και σήμερα.

Για αντιμετώπιση τυχόν φαινόμενου υπερεπισκεψιμότητας καθορίζεται καταβολή συμπληρωμής ύψους €15 από τους ασθενείς προς τους προσωπικούς ιατρούς, στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός επισκέψεων ανά δικαιούχο, ανά έτος, υπερβεί τους πιο κάτω αριθμούς ανά ηλικιακή ομάδα:

Ηλικία Αρ. Επισκέψεων
16 – 18 3
18 – 40 4
41 – 50 6
51 – 65 8
>65 10

Από την πιο πάνω ρύθμιση εξαιρούνται οι χρόνιοι ασθενείς, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και τα παιδιά τους. 

Η αμοιβή  για κάθε επίσκεψη από άτομο που είναι δικαιούχος σε συστήματα υγείας άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθεωρείται από €35 σε €45.

Διευκρινίζεται ότι ο προσωπικός ιατρός δεν είναι υποχρεωμένος όταν απουσιάζει, να ορίζει, μέσω του συστήματος πληροφορικής αντικαταστάτη προσωπικό ιατρό. Εντούτοις συστήνεται να καθορίζεται αντικαταστάτης για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης των ασθενών.

Οποιαδήποτε θέματα αμοιβής του αντικαταστάτη προσωπικού ιατρού θα διευθετούνται μεταξύ των μερών (προσωπικών ιατρών).

Θα λειτουργήσουν ανά επαρχία ένα ή δύο κέντρα υγείας που θα εφημερεύουν καθημερινά από τις 6μμ μέχρι τις 11μμ, Σαββατοκύριακα και δημόσιες αργίες από τις 9πμ μέχρι τις 11μμ. Η εξεύρεση των κέντρων υγείας θα γίνει μέσω διαδικασίας προσφορών και θα μπορούν να συμμετέχουν και ιδιωτικά κέντρα. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε το πρόγραμμα αυτό να ξεκινήσει την 1/6/2019.

Το συνολικό όριο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι αμέλειας έχει καθοριστεί στις €300.000 για περίοδο ασφάλισης ενός έτους και στις €100.000 για κάθε περιστατικό. Όμως θα γίνουν δεκτές και υφιστάμενες ασφάλειες (ανεξαρτήτως ποσού) μέχρι τη λήξη τους ή το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 2020.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας για τους παιδιάτρους ανακοινώνει τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις/προσθήκες στις προτάσεις που τους στάλθηκαν στις 9/1/2019:


Οι κατά κεφαλήν αμοιβές για το 2019 θα ισχύσουν ως ελάχιστες κατά κεφαλήν αμοιβές μέχρι 31 Μαΐου 2022. 

Οι κατά κεφαλήν αμοιβές καθορίζονται ως οι ελάχιστες αμοιβές. Σε περίπτωση που παραμείνει αδιάθετο κονδύλι, οι εν λόγω αμοιβές θα μπορούν να αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω μέχρι 15%.

Η ημερομηνία έναρξης υπολογισμού της κατά κεφαλήν αμοιβής καθορίζεται ως η ημερομηνία που ο παιδίατρος αποδέχεται ηλεκτρονικά στο σύστημα το παιδί (δικαιούχο) και όχι η ημερομηνία πρώτης επίσκεψης του δικαιούχου στον παιδίατρο για ταυτοποίηση.

Για τον πρώτο μήνα εφαρμογής του ΓεΣΥ (Ιούνιο 2019) ο Οργανισμός θα καταβάλει την κατά κεφαλήν αμοιβή που αφορά στην περίοδο 1/6/2019 – 15/6/2019, ώστε η πληρωμή για τις πρώτες 15 ημέρες του μήνα να καταβληθεί το αργότερο μέχρι τις 30/6/2019. Ακολούθως η κατά κεφαλήν αμοιβή που αφορά στην περίοδο 16/6/2019 – 30/6/2019 θα καταβληθεί το αργότερο μέχρι στις 15/7/2019. Οι αμοιβές για το μήνα Ιούλιο 2019 και εντεύθεν θα καταβάλλονται το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

Στις περιπτώσεις όπου χορηγείται εμβόλιο που δεν περιλαμβάνεται στο Εθνικό Εμβολιαστικό Σχήμα, ο παιδίατρος θα χρεώνει κατά την κρίση του όπως γίνεται και σήμερα.

Η αμοιβή για κάθε τοκετό (φυσιολογικό ή καισαρική) καθώς και (α) τη φροντίδα του νεογνού μέχρι το εξιτήριο με μεγίστη περίοδο παραμονής στο νοσηλευτήριο  εβδομήντα δύο (72) ώρες ή (β) μεταφορά/ συνοδεία νεογνού σε άλλο νοσηλευτήριο (όταν ιατρικά κρίνεται αναγκαίο), αναθεωρείται από €150 στα €200. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα εξετασθεί ο διαχωρισμός της αμοιβής του τοκετού από τις ημέρες επισκέψεων και τυχόν διαφοροποίηση της μεταφοράς/συνοδείας νεογνού ανάλογα της απόστασης. 

Για αντιμετώπιση τυχόν φαινόμενου υπερεπισκεψιμότητας καθορίζεται καταβολή συμπληρωμής ύψους €15 από τους ασθενείς προς τους παιδιάτρους, στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός επισκέψεων ανά παιδί, ανά έτος, υπερβεί τους πιο κάτω αριθμούς ανά ηλικιακή ομάδα:

Ηλικία Αρ. Επισκέψεων
0 – 1 10
1 – 3 8
3 - 5 7
6 - 10 4
11-18 3

Από την πιο πάνω ρύθμιση εξαιρούνται οι χρόνιοι ασθενείς, οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και τα παιδιά τους. 

Η αμοιβή  για κάθε επίσκεψη από παιδιά που είναι δικαιούχοι σε συστήματα υγείας άλλου Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναθεωρείται από €35 σε €45.

Διευκρινίζεται ότι ο παιδίατρος δεν είναι υποχρεωμένος όταν απουσιάζει, να ορίζει, μέσω του συστήματος πληροφορικής αντικαταστάτη παιδίατρο. Εντούτοις συστήνεται να καθορίζεται αντικαταστάτης για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης των ασθενών.

Οποιαδήποτε θέματα αμοιβής του αντικαταστάτη παιδίατρου θα διευθετούνται μεταξύ των μερών (παιδιάτρων).

Θα λειτουργήσουν ανά επαρχία ένα ή δύο κέντρα υγείας που θα εφημερεύουν καθημερινά από τις 6μμ μέχρι τις 11μμ, Σαββατοκύριακα και δημόσιες αργίες από τις 9πμ μέχρι τις 11μμ. Η εξεύρεση των κέντρων υγείας θα γίνει μέσω διαδικασίας προσφορών και θα μπορούν να συμμετέχουν και ιδιωτικά κέντρα. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε το πρόγραμμα αυτό να ξεκινήσει την 1/6/2019.

Το συνολικό όριο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι αμέλειας έχει καθοριστεί στις €300.000 για περίοδο ασφάλισης ενός έτους και στις €100.000 για κάθε περιστατικό. Όμως θα γίνουν δεκτές και υφιστάμενες ασφάλειες (ανεξαρτήτως ποσού) μέχρι τη λήξη τους ή το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 2020.

το δικό σας σχόλιο

* Υποχρεωτικά πεδία

Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.