Παρουσίασε θέσεις ο Ν. Αναστασιάδης

Τους πέντε πυλώνες δράσεων για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους στην υπηρεσία του πολίτη και της κοινωνίας, ανέλυσε σήμερα ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης κατά την παρουσίαση του προκαταρκτικού του προγράμματος και των θέσεών του για την εσωτερική αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του κράτους.

Η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, η πάταξη της διαφθοράς και η εισαγωγή κανόνων χρηστής διοίκησης και διαφάνειας, η επιτελική λειτουργία του κράτους και η δημιουργία δομών άσκησης πολιτικής σε τομείς νευραλγικής σημασίας, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου και η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, αποτελούν τους πέντε πυλώνες των μεταρρυθμιστικών δράσεων που προτείνει ο Νίκος Αναστασιάδης. Για την υλοποίηση των στόχων του κάθε πυλώνα, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ παραθέτει μια σειρά προτάσεων και εισηγήσεων.

Αναλύοντας τον πρώτο πυλώνα που αφορά τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, ο κ. Αναστασιάδης εισηγήθηκε όπως από το Μάρτιο του 2013 διοριστεί ειδικός Επίτροπος Μεταρρύθμισης και Απλοποίησης Διαδικασιών στο Δημόσιο Τομέα. Ο Επίτροπος αυτός, όπως ανέφερε, θα έχει ως όρους εντολής να καταρτίσει, εντός έξι μηνών, σχέδιο δράσης με συγκεκριμένες εισηγήσεις για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών στις σχέσεις των πολιτών με το Δημόσιο.

«Άμεσος στόχος να κάνουμε τις κρατικές υπηρεσίες πιο προσιτές στον πολίτη, πιο γρήγορες και πιο αποτελεσματικές. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την κοινωνική δικαιοσύνη και την ανάπτυξη», είπε ο κ. Αναστασιάδης προσθέτοντας πως τομείς προτεραιότητας θα είναι εκείνες οι υπηρεσίες που έχουν αμεσότερη και πυκνότερη σχέση με τους πολίτες και συμβάλλουν στην ανάπτυξη όπως το Κτηματολόγιο, η Πολεοδομία και ο Έφορος Εταιρειών ή τα τμήματα που συμβάλλουν στη κοινωνική συνοχή όπως είναι το Γραφείο Ευημερίας και το τμήμα μετανάστευσης. Ο Εφορος θα πρέπει επίσης να καταρτίσει Σχέδιο Συνένωσης αρμοδιοτήτων και συγχώνευσης διάσπαρτων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, ενώ συναφής στόχος πολιτικής, όπως είπε, είναι και η ριζική μεταρρύθμιση του γραφείου εφόρου εταιριών ώστε να καταστεί δυνατή η εγγραφή εταιρειών μέσα σε 24 ώρες.

Στο πυλώνα αυτό εμπίπτουν και οι προτάσεις του Νίκου Αναστασιάδη για καλύτερη αξιοποίηση του μεγάλου συγκριτικού πλεονεκτήματος της δημόσιας υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, προτείνει την εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα του θεσμού της εναλλαξιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, προκειμένου το ανθρώπινο δυναμικό του κράτους να κατανέμεται με τον ωφελιμότερο τρόπο και ανάλογα με τις πραγματικές και μεταβαλλόμενες ανάγκες. Επίσης, προτείνει τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης των δημόσιων λειτουργών και την καθιέρωση της διαδικασίας εμπιστευτικής αξιολόγησης των υπηρεσιών του Δημοσίου από τους πολίτες, μέσω ειδικού εντύπου που θα μπορεί - και ηλεκτρονικά - να κατατίθεται στη διεύθυνση των αντίστοιχων τμημάτων και υπηρεσιών.

Ο δεύτερος πυλώνας των προτάσεων του Προέδρου του ΔΗΣΥ αφορά την εισαγωγή κανόνων χρηστής διοίκησης, διαφάνειας, και την πάταξη της διαφθοράς και έχει ως στόχο ένα νοικοκυρεμένο και καθαρό κράτος. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Νίκος Αναστασιάδης προτείνει τη δημοσιοποίηση των πλήρως αιτιολογημένων αποφάσεων για κατακύρωση όλων των προσφορών στο δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα. Δεύτερον, προτείνει την υποχρεωτική γνωστοποίηση από τις ανεξάρτητες επιτροπές διορισμού, προαγωγής και μεταθέσεων (π.χ ΕΔΥ και ΕΕΥ) των αιτιολογημένων αποφάσεως τους σε κάθε ενδιαφερόμενο, σε όσες περιπτώσεις ο υπάλληλος θεωρεί ότι έχει αδικηθεί. Τρίτον, προτείνει τη θεσμοθέτηση αυστηρότερων ποινικών και αστικών ευθυνών για τις περιπτώσεις εκείνες όπου, κατά παράβαση των κανόνων χρηστής διοίκησης, λειτουργοί του Δημοσίου επιφέρουν ζημιά ή ενέχονται σε πράξεις διαφθοράς.

Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, ο Νίκος Αναστασιάδης προτείνει τη θεσμοθέτηση συνεχούς ελέγχου των δημοσίων δαπανών με στόχο την αποφυγή της σπατάλης και τη μείωση του κόστους λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, και τη δημιουργία σε κάθε Υπουργείο Επιτροπής Ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής διοίκησης και την υλοποίηση των σχετικών συστάσεων της Υπηρεσίας Ελέγχου του κράτους. Επίσης, προτείνει την εισαγωγή νομοθεσίας ούτως ώστε κατά τη διαδικασία έγκρισης του ετήσιου Προϋπολογισμού του κράτους από τη Βουλή να παρουσιάζεται λεπτομερής υπηρεσιακή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των κατά περίπτωση συστάσεων της τελευταίας Εκθεσης της Υπηρεσίας Ελέγχου του κράτους.

Οσον αφορά τον τρίτο πυλώνα για την επιτελική λειτουργία του κράτους και τη δημιουργία δομών άσκησης πολιτικής σε τομείς νευραλγικής σημασίας, ο υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας προτείνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία επτά Υφυπουργείων παρά τω Προέδρω με στόχο την προώθηση πρωτοποριακών και καινοτόμων πολιτικών, αλλά και την αντιμετώπιση ορισμένων χρόνιων αναγκών και αιτημάτων της κοινωνίας. «Θέλω να τονίσω ότι ο σκοπός δεν είναι η δημιουργία επιπρόσθετης κρατικής γραφειοκρατίας, ή νέων αξιωματούχων», είπε, προσθέτοντας πως η αρχική πρόθεση είναι η δημιουργία Υφυπουργείου Ανάπτυξης Τεχνολογίας και Ερευνας, Υφυπουργείου Ενέργειας, Υφυπουργείου Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Υφυπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Υπηρεσιών, Υφυπουργείου Μετανάστευσης, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ενταξης, Υφυπουργείου Περιβάλλοντος και Πράσινης Ανάπτυξης και Υφυπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Όπως σημείωσε ο κ. Αναστασιάδης, ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο Υφυπουργείο Ανάπτυξης, Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών θα μεριμνήσει άμεσα για τη συστηματοποίηση και των εμπλουτισμό των φορολογικών και άλλων αναπτυξιακών κινήτρων και τη διεύρυνση των δυνατοτήτων ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας. Μεταξύ άλλων επίσης, το Υφυπουργείο Ανάπτυξης θα μεριμνήσει για τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης πόρων από ευρωπαϊκά προγράμματα, τη δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης των Επιχειρήσεων και τη στήριξη και καθοδήγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την αξιοποίηση αδρανούς και άλλης κρατικής περιουσίας.

Σε σχέση με τον τέταρτο πυλώνα που αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ο κ. Αναστασιάδης προτείνει την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω της άμεσης προώθησης ρυθμίσεων και οργάνωσης της ηλεκτρονικής υποδομής των δημοσίων υπηρεσιών. Προτείνει ακόμη την ενίσχυση και επέκταση του θεσμού των Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη με τη δημιουργία αντίστοιχων Ηλεκτρονικών Κέντρων Εξυπηρέτησης του Πολίτη, καθώς και την ηλεκτρονική δημοσιοποίηση όλων των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου (εκτός θεμάτων που άπτονται της εθνικής ασφάλειας), των Επιτροπών Δημόσιας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, των Δήμων, των ΔΣ των Ημικρατικών Οργανισμών, όπως και εκείνων των ανεξάρτητων πολιτειακών αξιωματούχων. «Προϋπόθεση», όπως είπε, «για την εφαρμογή μιας αξιόλογης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η γενική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Διαδικτύου στην Κύπρο».

Αναφορικά με τον πέμπτο πυλώνα των προτάσεων για την αποκατάσταση του αισθήματος δικαίου και την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, ο κ. Αναστασιάδης προτείνει τη θεσμοθέτηση της υποχρέωσης του κράτους, όπως σε σύντομο και καθορισμένο χρονικό διάστημα να συμμορφώνεται πλήρως με τις ακυρωτικές αποφάσεις των δικαστηρίων και να τηρεί κάθε είδους υποχρέωσης του προς τους πολίτες, ιδίως αυτές που σχετίζονται με την προστασία των δικαιωμάτων του. Επίσης, εισηγείται τη δημιουργία Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαστηρίου, με πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, αλλά και τριτοβάθμια δικαιοδοσία, και την επαναλειτουργία του Ανώτατου Δικαστηρίου με αρμοδιότητα εφετείου για πολιτικές και ποινικές υποθέσεις. Επίσης, προτείνει τη δημιουργία Δικαστηρίου διεθνών εμπορικών διαφορών.

Ο Νίκος Αναστασιάδης είπε πως το σημερινό κράτος έχει εξαντλήσει τα όρια του και έχει φτάσει σε αδιέξοδο, προσθέτοντας πως χρειαζόμαστε ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης. «Ένα ‘καλύτερο’ κράτος, του οποίου η έκταση και το εύρος δραστηριοτήτων θα εξαρτάται από τις δυνατότητες και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και όχι από δογματισμούς ή τις ανάγκες του πολιτικο-κομματικού συστήματος. Ένα κράτος-στρατηγείο που θα είναι ικανό να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις και να αδράξει τις ευκαιρίες. Ευέλικτο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη. Ένα κράτος δικαίου, αξιοπρέπειας και σεβασμού που θα αντικρίζει τον πολίτη ισότιμα, στη βάση των αναγκών και των δικαιωμάτων του και όχι στη βάση των γνωριμιών και των προσβάσεων του», είπε ο Νίκος Αναστασιάδης.
 

το δικό σας σχόλιο

* Υποχρεωτικά πεδία

Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.