CODESKILLS4ROBOTICS: Εισαγωγή ψηφιακών δεξιοτήτων Προγραμματισμού και Ρομποτικής στο Δημοτικό Σχολείο

O προγραμματισμός αποτελεί απαραίτητη ψηφιακή δεξιότητα στις μέρες μας, αφού μέσα από αυτόν αναδεικνύεται η σημασία πολλών άλλων δεξιοτήτων που συμβάλουν με τη σειρά τους στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, αλλά και καταστούν κάθε νέο πιο ανταγωνιστικό στην εξεύρεση εργασίας.

Σήμερα, οι μαθητές/τριες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον προγραμματισμό μέσω της Ρομποτικής. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές επεξεργάζονται επίσης θέματα που εμπίπτουν  στο φάσμα της Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών (STEM) και προάγουν έτσι τις δεξιότητες STEM οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους εργασιακούς τομείς. Παράλληλα προωθούν κι άλλες σημαντικές δεξιότητες όπως η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η ομαδικότητα, η ηγετική ικανότητα, καθώς και η δημιουργικότητα.
Τι είναι το ‘CODESKILLS4ROBOTICS’;

To ‘CODESKILLS4ROBOTICS: Promoting Coding & STEM Skills through Robotics: Supporting Primary Schools to Develop Inclusive Digital Strategies for All’ (2018-1-EL01-KA201-047823) είναι ένα πρωτοποριακό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+, εμπνευστής του οποίου ήταν το Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο ‘Emphasys Centre’ (Λευκωσία-Κύπρος). Το ‘CODESKILLS4ROBOTICS’ εγκρίθηκε  από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), το όποιο είναι ο Εθνικός Συντονιστής του Προγράμματος Erasmus+ στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ στην Ελλάδα, ενώ σε αυτό συμμετέχουν επίσης η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ελλάδα), ο Σύνδεσμος Σχολείων Hälsinglands Utbildningsförbund (Σουηδία) και ο Ευρωπαϊκό Οργανισμός Lifelong Learning Platform (Βέλγιο).Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘CODESKILLS4ROBOTICS’ προωθεί τον ψηφιακό αλφαβητισμό, τον προγραμματισμό, καθώς και τις δεξιότητες STEM μέσα από τη διδασκαλία της Ρομποτικής, σε μαθητές δημοτικής εκπαίδευσης. Απώτερος στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη των σχολικών μονάδων στην ανάπτυξη ψηφιακών στρατηγικών που να διασφαλίζουν την πρόσβαση όλων ανεξαιρέτως των μαθητών/τριων σε ευκαιρίες απόκτησης τέτοιων δεξιοτήτων και κατά συνέπεια της προώθησης της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης στον σχολικό χώρο.

Τι περιλάμβανε η πιλοτική εφαρμογή του ‘CODESKILLS4ROBOTICS’;
Στο πλαίσιο του έργου, η κοινοπραξία οργάνωσε σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων με στόχο την ενημέρωση, επιμόρφωση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης ώστε να αποκτήσουν τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες προγραμματισμού και ρομποτικής που απαιτούνται για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων. Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος πραγματοποιήθηκε σε σχολεία και εκπαιδευτικά κέντρα στην Ελλάδα, Κύπρο και Σουηδία, μέσα από συνεργασίες που αναπτύχθηκαν μεταξύ των σχολείων και διαφόρων τοπικών φορέων. Η εθελοντική εμπλοκή εκπαιδευτικών και επαγγελματιών Πληροφορικής αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο για την υλοποίηση του προγράμματος, αφού οι επαγγελματίες αυτοί λειτούργησαν ως καθοδηγητές και μέντορες στη σύσταση και στη λειτουργία CODESKILLS4ROBOTICS CLUBS στα σχολεία/εκπαιδευτικά κέντρα.


Τι περιλαμβάνει το διδακτικό υλικό και ποια ήταν η εμπλοκή των μαθητών/τριων;

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το LEGO BOOST Robotics KIT και να κατασκευάσουν διάφορες ρομποτικές δημιουργίες  όπως τον ανθρωπόμορφο Vernie, μια ηλεκτρική κιθάρα, ένα τρακτέρ, καθώς και την R.E.A. (Robotics for Educational Applicability) η οποία σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες αυτού του προγράμματος. Οι μαθητές οι οποίοι έλαβαν μέρος στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος συμμετείχαν σε ποικίλες δραστηριότητες που είχαν ως στόχο να εξοικειωθούν με μια block-based γλώσσα προγραμματισμού και να θέσουν τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους στην πληροφορική και τη μηχανολογία. Το διδακτικό υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CODESKILLS4ROBOTICS περιλαμβάνει προγραμματισμό για βασικές και προχωρημένες κινήσεις, προγραμματισμό και χρήση αισθητήρων φωτός, χρωμάτων και ήχου, χρήση γραναζιών καθώς και έννοιες Πληροφορικής όπως μεταβλητές και επανάληψη κώδικα (Loops). Το υλικό περιλαμβάνει επίσης διάφορα προβλήματα στη βάση σεναρίων με θεματολογία το διάστημα, τη μυθολογία, την ανακύκλωση και τη μουσική, ώστε οι μαθητές/τριες να μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που είχαν αποκτήσει.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν την πλατφόρμα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με το εκπαιδευτικό υλικό και να αναρτήσουν δικές τους δημιουργίες. Μέσω της πλατφόρμας αυτής  οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να επιβλέπουν την πρόοδο των μαθητών, ενώ η εφαρμογή που δημιουργήθηκε παρείχε περισσότερη ευελιξία στην όλη μαθησιακή διαδικασία.


Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι ψηφιακές δεξιότητες που απέκτησαν οι μαθητές/τριες αξιολογήθηκαν και επικυρώθηκαν μέσα από την εφαρμογή της μεθόδου Open Badges η οποία διασφαλίζει την προβολή και προώθηση των νέων δεξιοτήτων των μαθητών, στη βάση συγκεκριμένου πλαισίου δεξιοτήτων με δείκτες επάρκειας και δείκτες επιτυχίας.
Πού μπορεί να βρει κάποιος το υλικό που έχει δημιουργηθεί και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί;

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα μαζί με όλο το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμη στο ευρύ κοινό και μπορείτε να την βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://codeskills4robotics.iit.demokritos.gr/ καθώς και σαν εφαρμογή στο κινητό (Android) μέσω του play store αναζητώντας τη λέξη κλειδί: “codeskills4robotics”.
Μετά την επιτυχημένη πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, απώτερος στόχος της κοινοπραξίας είναι η υποστήριξη άλλων σχολείων και εκπαιδευτικών κέντρων για τον σχεδιασμό της δικής τους ψηφιακής στρατηγικής για την εφαρμογή του προγράμματος CODESKILLS4ROBOTICS. Η εφαρμογή του μπορεί αν γίνει μέσα από ποικίλους τρόπους, όπως κατά τη διάρκεια του ολοήμερου ή καλοκαιρινού σχολείου, ως μέρος του ωρολογίου προγράμματος, σε λέσχες, ή και σε ομίλους.

Εάν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα αυτό σας ενδιαφέρει, τότε μπορείτε κι εσείς να γίνετε CODESKILLS4ROBOTICS AMBASSADOR;
Εάν θέλετε να στηρίξετε την προσπάθεια της κοινοπραξίας CODESKILLS4ROBOTICS, μπορείτε να το κάνετε πατώντας ένα από τους ακόλουθους συνδέσμους και να διεκδικήσετε το δικό σας AMBASSADOR BADGE!
Για σχολεία: http://codeskills4robotics.eu/support-us-schools/ 
Άλλοι οργανισμοί: http://codeskills4robotics.eu/support-us-organizations/

Πού μπορείτε να βρείτε άλλες πληροφορίες;
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του στο  http://codeskills4robotics.eu/, να εγγραφείτε δωρεάν στη διαδικτυακή του πλατφόρμα http://codeskills4robotics.iit.demokritos.gr/ ή να ακολουθήσετε τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του για συνεχή ενημέρωση https://www.facebook.com/codeskills4robotics
Το Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο ‘Emphasys Centre’ είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης για παρουσίαση του προγράμματος CODESKILLS4ROBOTICS και καθοδήγηση τους για την εισαγωγή του προγραμματισμού και της Ρομποτικής στο δημοτικό σχολείο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να επικοινωνήσουν στο info@emphasyscentre.com ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μας στο https://emphasyscentre.com/ 

το δικό σας σχόλιο

* Υποχρεωτικά πεδία

Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.